top of page
316168550_1094914147884267_7868870994573795532_n.jpg

Projekt „Zawodowo otwarci na Europę 2.0”

Realizowany w ramach programu Erasmus +, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie będzie uczestniczyć 18 uczniów wraz z 2 opiekunami Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły.

  • 8 uczniów z klasy 3TC (po gimnazjum)

  • 10 uczniów z klasy 4TŻ (po szkole podstawowej)

Odpowiadając na potrzeby uczniów i pracodawców dotyczące poszerzania umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia kompetencji językowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych zostaną zorganizowane 4 tygodniowe staże w międzynarodowych firmach o rozwiniętych procesach gastronomicznych oraz graficznych w Rimini we Włoszech oraz w Maladze w Hiszpanii. Wybór kraju i miejsc praktyk jest uzasadniony ze względu na wysokie wymagania rynku pracy i skromne doświadczenie zawodowe uczniów.

Celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 18 uczniów w 2 kwalifikacjach zawodowych: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej kształcących się w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie.

Celami szczegółowymi są :

- zapoznanie z warunkami funkcjonowania nowoczesnych europejskich firm o wysokim poziomie zaawansowania,

 - wykorzystanie zdobytej dotychczas szkolnej wiedzy, poszerzenie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym,

 - doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym międzynarodowym zespole, wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz sposób i organizację wykonania zadania w poszczególnych miejscach praktyki,

 - zapoznanie się z dokumentacją stosowaną w firmach w obszarze gastronomicznym i graficznym,

- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego,

 - poznanie podstaw języka hiszpańskiego/ języka włoskiego

- rozwój kompetencji międzykulturowych,

- rozwój osobisty,

- trening samodzielności,

- tworzenie prezentacji multimedialnych związanych z profesjami wykonywanymi przez uczniów.

Program stażu został uzgodniony z pracodawcami branżowymi, organizacją pośredniczącą Sistema Turismo/Tribeka Training i jest zgodny ze szkolnym programem praktyk zawodowych. Wybrany partner przeprowadza wiele projektów mobilności oraz współpracuje z partnerami w całej Europie. Sistema Turismo/Tribeka Training wybrał dla uczestników odpowiednie miejsca praktyk tak by cele projektu zostały w pełni zrealizowane. Harmonogram działań został odpowiednio przygotowany, zdania zostały odpowiednio podzielone pomiędzy partnerów projektu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów. Pozwoli także zobaczyć w praktyce jak wygląda praca w wybranych zawodach. Umożliwi zdobycie doświadczenia w środowisku międzynarodowym. Zapoznanie się z nowymi technologiami i urządzeniami oraz programami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach. Pozycja szkoły również ulegnie poprawie, zwiększy się jej atrakcyjność dla potencjalnych uczniów.

bottom of page